Atozet

Atozet Mô tả

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
ATOZET 10mg/10mg: Viên nén bao phim hình nang, hai mặt lồi, màu trắng đến trắng nhạt, một mặt khắc số “257”.
ATOZET 10mg/20mg: Viên nén bao phim hình nang, hai mặt lồi, màu trắng đến trắng nhạt, một mặt khắc số “333”.
ATOZET 10mg/40mg: Viên nén bao phim hình nang, hai mặt lồi, màu trắng đến trắng nhạt, một mặt khắc số “337”.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in