Avastin

Avastin Thành phần

bevacizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi mL: Bevacizumab (kháng thể đơn dòng kháng VEGF đã nhân hóa) 25 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in