Avastin

Avastin Mô tả

bevacizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Dung dịch truyền tĩnh mạch vô khuẩn, không màu cho đến nâu nhạt, trong suốt hoặc hơi trắng đục.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in