Avastin

Avastin Trình bày

bevacizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền: hộp 1 lọ 100mg/4mL, hộp 1 lọ 400mg/16mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in