Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Thận trọng lúc dùng

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Không được uống, chỉ dùng ngoài.
Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in