Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Tương tác

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Chưa có báo cáo về tương tác thuốc khi sử dụng Urea bôi ngoài da với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in