Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Chưa có thông tin về ảnh hưởng của Urea khi dùng tại chỗ trên phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi lợi ích vượt trội những nguy cơ có thể xảy ra.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in