Azicine

Azicine Trình bày

azithromycin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Azicine Viên nang: hộp 1 vỉ x 6 viên, hộp 10 vỉ x 6 viên, hộp 1 chai 100 viên.
Azicine 250 mg Thuốc cốm: hộp 6 gói x 1,5 g.
Azicine 500
Viên nén bao phim: hộp 1 vỉ x 3 viên, hộp 1 vỉ x 6 viên, hộp 1 vỉ x 8 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in