Azicine

Azicine Trình bày/Đóng gói

azithromycin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Azicine Viên nang 250 mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 100's;1 × 6's;10 × 6's
Dạng
Azicine 500 Viên nén bao phim 500 mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 10's;1 × 3's;1 × 6's;1 × 8's
Dạng
Azicine 250 mg Thuốc cốm 250 mg
Trình bày/Đóng gói
1.5 g x 6 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in