Bacillus clausii


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Diarrhoea
Adult: As 2x109 spores/5 mL oral suspension or 2x109 spores/capsule: 2-3 vials or capsules daily at 3-4 hours intervals.
Child: 1 month to 11 years As 2x109 spores/5 mL oral suspension: 1-2 vials daily at 3-4 hours intervals, diluting in sweetened water, milk, tea or orange juice.
Thận trọng
Immunocompromised patients (e.g. premature infants). Children. Pregnancy and lactation. Not intended for inj or administration in any other way.
Phản ứng phụ
Immune system disorders: Hypersensitivity reactions (e.g. rash, urticaria, angioedema).
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Administer in the interval between 1 dose of antibiotic and the next during antibiotic treatment.
Tác dụng
Description: Bacillus clausii, a probiotic, is a spore-forming bacterium part of the normal gut flora with no pathogenic properties. It inhibits the growth of pathogens in the gastrointestinal tract via 3 distinct mechanism: colonisation, immunostimulation and antimicrobial properties. Bacillus clausii spores have high resistance to acidic conditions of the stomach and can reach the intestinal tract intact wherein they are transformed into metabolically active vegetative cells; they also contribute to restore the balance of the intestinal bacterial flora. Bacillus clausii is also capable of producing vitamins, particularly the group B vitamins, which contribute to correct the dysvitaminosis caused by use of antibiotics and chemotherapeutic agents.
Bảo quản
Oral suspension: Store below 30°C. Cap: Store below 25°C.
Phân loại MIMS
References
Jayanthi N and Ratna Sudha M. Bacillus clausii - The Probiotic of Choice in the Treatment of Diarrhoea. 5(4):1-4. doi: 10.4172/2157-7595.1000211. Accessed 18/07/2019

Anon. Bacillus clausii. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 18/07/2019.

Erceflora (Sanofi S.p.A.). MIMS Philippines. http://www.mims.com/philippines. Accessed 18/07/2019.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bacillus clausii từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in