Bacitracin + Polymyxin B


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Superficial ocular infections
Adult: As oint containing bacitracin 500 U and polymyxin B 10,000 U/g: Apply to affected eye(s) 3-4 hrly for 7-10 days, depending on severity of infection.

Topical/Cutaneous
Superficial infections
Adult: As oint containing bacitracin 500 U and polymyxin B 10,000 U/g: Apply thinly to affected area 1-3 times daily, may be covered w/ a sterile bandage.
Child: Same as adult dose.
Chống chỉ định
Hypersensitivity to bacitracin or polymyxin B.
Thận trọng
Prolonged use may cause overgrowth of nonsusceptible organisms, including fungi. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Burning sensation, local irritation, swelling, conjunctival erythema, pruritus (ophth). Rarely, anaphylaxis.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Bacitracin interferes w/ bacterial cell wall synthesis by inhibition of the regeneration of phospholipid receptors involved in peptidoglycan synthesis. It is bactericidal to a number of gram +ve and –ve organisms. Polymyxin B increases the permeability of the bacterial cytoplasmic membrane by interacting w/ the phospholipid components. It is bactericidal to a number of gram –ve organisms.
Pharmacokinetics:
Absorption: Poorly absorbed from intact or denuded skin, wounds, or mucous membranes.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Bacitracin

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. CID=11980094, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Bacitracin-methylene-disalicylate (accessed on Jan. 21, 2020)


Chemical Structure Image
Polymyxin B

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Polymyxin b, CID=49800004, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Polymyxin-b (accessed on Jan. 21, 2020)

Bảo quản
Store between 15-25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn & khử trùng mắt / Thuốc kháng sinh dùng tại chỗ
Tài liệu tham khảo
Anon. Bacitracin (Topical). Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 24/01/2017.

Anon. Bacitracin and Polymyxin B (Ophthalmic). Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 08/09/2016.

Anon. Bacitracin and Polymyxin B (Topical). Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 08/09/2016.

Bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate (E. Fougera & Co., A division of Nycomed US Inc). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 08/09/2016.

Bacitracin Zinc and Polymyxin B Sulfate Ointment (Bausch & Lomb Inc). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 08/09/2016.

Buckingham R (ed). Bacitracin. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 08/09/2016.

Buckingham R (ed). Polymyxin B Sulfate. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 08/09/2016.

Joint Formulary Committee. Bacitracin w/ Polymyxin B. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 01/09/2016.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Bacitracin, Bacitracin Zinc (EENT). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 08/09/2016.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Bacitracin, Bacitracin Zinc (Topical). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 08/09/2016.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Polymyxin B Sulfate (EENT). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 08/09/2016.

Polysporin First Aid Antibiotic (Johnson & Johnson Consumer Inc). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 08/09/2016.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bacitracin + Polymyxin B từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in