Baclofen 10/Baclofen 20

Baclofen 10/Baclofen 20 Chống chỉ định

baclofen

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Loét dạ dày.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in