Baclofen 10/Baclofen 20

Baclofen 10/Baclofen 20 Mô tả

baclofen

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Baclofen 10: Viên nén tròn màu trắng hoặc trắng ngà, một mặt trơn, một mặt có khắc vạch ngang ở giữa.
Baclofen 20: Viên nén tròn màu trắng hoặc trắng ngà, một mặt trơn, một mặt có khắc dấu chữ thập
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in