Baclofen 10/Baclofen 20

Baclofen 10/Baclofen 20 An toàn tiền lâm sàng

baclofen

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Baclofen làm tăng tần suất xuất hiện thoát vị vùng rốn bẩm sinh (thoát vị bụng) ở bào thai chuột khi dùng liều gấp 13 lần liều tối đa dùng cho người. Không thấy điều này ở chuột nhắt và thỏ.
Sự gia tăng tỷ lệ u nang buồng trứng một cách rõ rệt và gia tăng tỷ lệ phì đại và/hoặc xuất huyết tuyến thượng thận đã được thấy ở những con chuột cống cái dùng baclofen trong 2 năm. Ý nghĩa lâm sàng của những điều này chưa được xác định.
Bằng chứng thực nghiệm đến nay cho thấy baclofen không gây ung thư hoặc đột biến.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in