Bambec

Bambec Chống chỉ định

bambuterol

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với terbutalin hay bất kỳ các thành phần nào khác của thuốc. Không khuyến cáo sử dụng Bambec cho trẻ em do dữ liệu lâm sàng hạn chế trên nhóm đối tượng này.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in