Beatil

Beatil Mô tả

perindopril + amlodipine

Nhà sản xuất:

Gedeon Richter
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược
Cellulose vi tinh thể; kali polacrilin; silica, hydrophobic colloidal; magesi stearat.
Mô tả bào chế của thuốc:
Viên nén
BEATIL 4 mg/5 mg: Màu trắng hoặc gần như trắng, tròn, dẹt, đường kính 8 mm. Một mặt khắc "CH3", mặt còn lại không khắc.
BEATIL 8 mg/5 mg: Màu trắng hoặc gần như trắng, tròn, dẹt, đường kính 8 mm. Một mặt khắc "CH4", mặt còn lại không khắc.
BEATIL 4 mg/10 mg: Màu trắng hoặc gần như trắng, tròn, dẹt, đường kính 11 mm. Một mặt khắc "CH5", mặt còn lại không khắc.
BEATIL 8 mg/10 mg: Màu trắng hoặc gần như trắng, tròn, dẹt, đường kính 11 mm. Một mặt khắc "CH6", mặt còn lại không khắc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in