Benidipine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Angina pectoris
Adult: 4 mg bid.

Oral
Hypertension
Adult: 2-4 mg once daily increased to 8 mg once daily, if necessary.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Pregnancy and lactation.
Thận trọng
Elderly. In case of dizziness or lightheadedness, advise patients against handling of heavy machines or working at elevated spots. Reduce dosage gradually while withdrawing drug. Liver function tests.
Tác dụng không mong muốn
Palpitation, facial flushing, hot flushes, chest pressure sensation, headache, dizziness, sleepiness, constipation, nausea, abdominal discomfort, oedema, malaise, tinnitus, redness and warm feeling in the fingers, shoulder stiffness, increased frequency of micturition. Hypersensitive reactions e.g. rash and itching. Elevation of SGOT, SGPT, alkaline phosphatase, total bilirubin, creatinine and uric acid.
Tương tác
β-blockers or diuretics may enhance BP control. Serum concentrations of digoxin may be increased. Cimetidine may inhibit benidipine metabolism.
Tác dụng
Description: The vasorelaxant effect of benidipine is due to its affinity towards dihydropyridine binding sites in calcium channels. Binding of benidipine with calcium channels inhibits calcium current. The onset of action is slow, which results in minimal tachycardia or palpitation.
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Benidipine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in