Benzilum

Benzilum Chỉ định/Công dụng

domperidone

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
BENZILUM được chỉ định để điều trị triệu chứng nôn và buồn nôn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in