Benzilum

Benzilum Phân loại MIMS

domperidone

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in