Benzilum

Benzilum Tác dụng không mong muốn

domperidone

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Sau đây là các thuật ngữ và tần suất xảy ra được áp dụng: Rất thường gặp (≥1/10), thường gặp (≥1/100 đến <1/10), ít gặp (≥1/1000 đến <1/100), hiếm gặp (≥1/10.000 đến <1/1000), và rất hiếm gặp (<1/10.000).
Khi tần suất xảy ra không thể ước lượng được dựa vào các dữ liệu lâm sàng, quy ước dùng từ “chưa rõ”.

Image from Drug Label Content

Kinh nghiệm hậu mại: Ngoài các tác dụng không mong muốn được báo cáo trong các nghiên cứu lâm sàng và được liệt kê ở trên, các tác dụng sau đã được báo cáo.

Image from Drug Label Content

Rối loạn ngoại tháp chủ yếu xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Các tác dụng co giật và kích động liên quan đến hệ thần kinh trung ương cũng được báo cáo chủ yếu ở trẻ nhỏ và trẻ em.
Tăng nguy cơ loạn nhịp tâm thất nghiêm trọng đã được báo cáo trong một vài nghiên cứu dịch tễ học.
Báo cáo phản ứng có hại: Báo cáo phản ứng có hại sau khi thuốc được cấp phép lưu hành rất quan trọng để tiếp tục giám sát cân bằng lợi ích/nguy cơ của thuốc. Cán bộ y tế cần báo cáo tất cả các phản ứng có hại về Trung tâm Quốc gia hoặc Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in