Beprogel

Beprogel Thành phần

betamethasone

Nhà sản xuất:

Hoe Pharmaceuticals

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi mL: Betamethasone dipropionate 0.64mg (tương đương với Betamethasone 0.5mg).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in