Beprogel

Beprogel Chống chỉ định

betamethasone

Nhà sản xuất:

Hoe Pharmaceuticals

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với Betamethasone dipropionate, các Corticosteroid khác, hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Chống chỉ định dùng Corticosteroid tại chỗ trong trường hợp bị nhiễm virus trên da như là bệnh đậu mùa, bệnh thủy đậu, và Herpes simplex, cũng như lao da và trứng cá đỏ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in