Beprogel

Beprogel Dược lực học

betamethasone

Nhà sản xuất:

Hoe Pharmaceuticals

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Betamethason dipropionat có Tác dụng kháng viêm, chống ngứa và co mạch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in