Berberine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Bacterial diarrhoea
Adult: 1-2 tab bid.
Child: 5-15 years 1 tablet twice a day, 15 years Same as adult, or as directed by a physician.
Chống chỉ định
Pregnancy, lactation. Infants & young children.
Tác dụng không mong muốn
High doses of berberine >500mg (corresponding to 8-100 g of dried goldenseal root) can cause stomach upset, nausea, vomiting, nervousness, depression, dyspnoea, bradycardia, cardiac damage, hypotension, seizures, paralysis, spasms & death.
Tác dụng
Description: Decreases anticoagulant effect of heparin in laboratory tests of heparinated animal & human blood. Act as cardiac stimulant in low doses, increases coronary perfusion & inhibits cardiac activity at high doses in animals. Antipyretic activity, anthelmintic, antihistaminic, antimicrobial, antimuscarinic, antitumorigenic & hypotensive effects have been documented in animals & laboratory models.
Duration: 8 hr.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbs slowly orally. Peak plasma conc is achieved in 4 hr.
Excretion: Excretes in the urine.
Phân loại MIMS
Các thuốc tiêu hóa khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Berberine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Becnau
  • Berberal
  • Berberin Bidiphar
  • Berberin CTDTW3
  • Berberin DOMESCO
  • Berzencin
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in