Berodual

Berodual Trình bày

ipratropium + fenoterol

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Dung dịch khí dung (qua bình xịt định liều): bình 200 liều xịt.
Dung dịch khí dung: hộp 1 chai 20 mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in