Berodual

Berodual Bảo quản

ipratropium + fenoterol

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Dưới 30oC. Bảo quản nơi an toàn, ngoài tầm tay trẻ em.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in