Besifloxacin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Bacterial conjunctivitis
Adult: As 0.6% susp: Instill 1 drop onto affected eye(s) tid, 4-12 hours apart, for 7 days.
Child: >1 year Same as adult dose.
Thận trọng
Children. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Significant: Hypersensitivity reactions, fungal or bacterial superinfection (prolonged use).
Eye disorders: Conjunctival redness, blurred vision, eye pain, eye irritation, eye pruritus.
Nervous system disorders: Headache.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Avoid use of contact lenses.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Besifloxacin is a fluoroquinolone antibacterial which acts by inhibiting DNA synthesis in susceptible organisms via inhibition of both topoisomerase IV (essential during bacterial cell division) and DNA gyrase (essential for bacterial reproduction).
Pharmacokinetics:
Excretion: Elimination half-life: Approx 7 hours.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Besifloxacin

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Besifloxacin, CID=10178705, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Besifloxacin (accessed on Jan. 21, 2020)

Bảo quản
Store between 15-25°C. Protect from light.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn & khử trùng mắt
Phân loại ATC
S01AE08 - besifloxacin ; Belongs to the class of quinolone antiinfectives. Used in the treatment of eye infections.
Tài liệu tham khảo
Anon. Besifloxacin. AHFS Clinical Drug Information [online]. Bethesda, MD. American Society of Health-System Pharmacists, Inc. https://www.ahfscdi.com. Accessed 05/04/2018.

Anon. Besifloxacin. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 05/04/2018.

Besivance Suspension (Bausch & Lomb Incorporated). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 05/04/2018.

Buckingham R (ed). Besifloxacin. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 05/04/2018.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Besifloxacin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Besivance
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in