Beta Sitosterol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Nutritional supplementation
Adult: Usually incorporated in margarine, yogurt and foods: 1.5-3 g daily.
Thận trọng
Safety and efficacy are not established in pregnancy and lactation. Caution when used in patients with asthma or breathing disorders, DM, primary biliary cirrhosis, ileostomy, neurodegenerative disorders (like Parkinsonism or Alzheimer's disease), diverticular disease, short bowel syndrome, celiac disease and sitosterolaemia. History of gallstones.
Tác dụng không mong muốn
May cause constipation, diarrhoea, difficulty breathing and nausea.
Tương tác
Activated charcoal may slightly reduce serum levels of beta sitosterol. Concurrent admin with ezetimibe may reduce serum levels of beta sitosterol in patients with sitosterolaemia. May have synergistic effects when used with HMG-coenzyme A reductase inhibitors.
Tương tác với thức ăn
May reduce absorption of fat-soluble vitamins e.g. carotenes and vitamin E.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Beta-sitosterol is a plant sterol that is commonly found in fruits, vegetables, soybeans, breads, peanuts and peanut products. It is also found in bourbon and oils e.g. olive and flaxseed. It is reported to lower cholesterol and aid in symptomatic improvement in mild to moderate benign prostatic hypertrophy.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Beta Sitosterol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in