Betacarotene


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Prophylaxis of vitamin A deficiency
Adult: 6-15 mg daily.
Child: 3-6 mg daily.

Oral
Reduction of severity of photosensitivity reactions in patients with erythropoietic protoporphyria
Adult: 30-300 mg daily. Generally, 2-6 wk of treatment is needed before patients should attempt to increase their exposure to sunlight.
Child: 30-150 mg daily. Generally, 2-6 wk of treatment is needed before patients should attempt to increase their exposure to sunlight.
Cách dùng
Should be taken with food.
Thận trọng
Excess intake may cause yellow discoloration of the skin.
Tác dụng không mong muốn
Loose stools, bruising, dizziness and arthralgia.
Tác dụng
Description: Betacarotene is a carotenoid precursor of vitamin A. Vitamin A is needed for healthy skin function and repair, night vision, maintenance of healthy mucous membranes including stomach and lungs. It is also an antioxidant that reduces risk of cellular damage caused by free radicals.
Pharmacokinetics:
Absorption: GI absorption depends on the presence of bile and is increased by dietary fat.
Distribution: Unchanged betacarotene: Distributed to various tissues e.g. fat, adrenal glands and ovaries.
Metabolism: 20-60% is metabolised to retinol in the intestinal wall, and a small amount is converted to vitamin A hepatically.
Phân loại MIMS
Vitamin &/hay khoáng chất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Betacarotene từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in