Betaloc Zok

Betaloc Zok Trình bày/Đóng gói

metoprolol

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén phóng thích kéo dài 25mg: hộp 1 vỉ x 14 viên, 50mg: hộp 2 vỉ x 14 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in