Đáng chú ý
Betmiga

Betmiga Tương tác

mirabegron

Nhà sản xuất:

Astellas
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Số liệu thực nghiệm
Mirabegron được vận chuyển và chuyển hóa qua nhiều con đường. Mirabegron là cơ chất đối với cytochrome P450 (CYP) 3A4, CYP2D6, butyrylcholinesterase, uridine diphospho-glucuronosyltransferases (UGT), P-gp (P-glycoprotein, bơm xuất bào), OCT1 (organic cation transporters, bơm nhập bào), OCT2 và OCT3. Các nghiên cứu về mirabegron sử dụng microsome từ gan người và các men CYP người tái tổ hợp cho thấy mirabegron là chất ức chế CYP2D6 trung bình, lệ thuộc thời gian, và là chất ức chế CYP3A yếu. Mirabegron ức chế vận chuyển thuốc qua trung gian P-gp ở nồng độ cao.
Số liệu trên vật thể sống
Tính đa hình của CYP2D6
Tính đa hình của gen CYP2D6 ảnh hưởng rất ít đến mức tiếp xúc mirabegron trung bình trong huyết tương (xem mục Dược lý - Đặc tính dược động học). Tương tác giữa mirabegron và 1 chất ức chế CYP2D6 được cho là không xảy ra và không được nghiên cứu. Không cần chỉnh liều mirabegron khi dùng phối hợp với các chất ức chế CYP2D6 hoặc ở bệnh nhân chuyển hóa kém CYP2D6.
Tương tác giữa các thuốc
Tác động của việc dùng phối hợp nhiều thuốc trên dược động học của mirabegron và tác động của mirabegron trên dược động học của các thuốc khác được khảo sát trong các nghiên cứu đơn và đa liều. Hầu hết các tương tác thuốc được nghiên cứu sử dụng liều 100 mg mirabegron ở dạng viên nén OCAS (oral controlled absorption system, hệ thống hấp thu đường uống được kiểm soát). Các nghiên cứu tương tác giữa mirabegron với metoprolol và với metformin sử dụng mirabegron dạng phóng thích tức thì 160 mg.
Các tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng giữa mirabegron và các thuốc ức chế, cảm ứng hoặc là cơ chất đối với một trong các đồng đẳng men CYP hoặc chất vận chuyển được cho là không xảy ra ngoại trừ tác động ức chế của mirabegron trên chuyển hóa của các cơ chất CYP2D6.
Tác động của các chất ức chế men
Mức tiếp xúc mirabegron (AUC) tăng 1,8 lần khi có sự hiện diện của một chất ức chế mạnh CYP3A/P-gp là ketoconazole ở người tình nguyện khỏe mạnh. Không cần chỉnh liều khi Betmiga được phối hợp với các chất ức chế CYP3A và hoặc P-gp. Tuy nhiên, ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nhẹ đến trung bình (GFR 30 đến 89 mL/phút/1,73 m2) hoặc suy giảm chức năng gan nhẹ (Child-Pugh nhóm A) đang dùng đồng thời các chất ức chế mạnh CYP3A, chẳng hạn như itraconazole, ketoconazole, ritonavir và clarithromycin, liều khuyến cáo là 25 mg một lần mỗi ngày, kèm hoặc không kèm thức ăn (xem mục Liều lượng và cách dùng). Betmiga chưa được khuyến cáo ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng (GFR 15 đến 29 mL/phút/1,73 m2) hoặc bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan trung bình (Child-Pugh nhóm B) đang dùng đồng thời các chất ức chế mạnh CYP3A (xem mục Liều lượng và cách dùngCảnh báo và thận trọng).
Tác động của các chất cảm ứng men
Các chất cảm ứng CYP3A hoặc P-gp làm giảm nồng độ mirabegron trong huyết tương. Không cần chỉnh liều mirabegron khi dùng chung với rifampicin hoặc các chất cảm ứng CYP3A hoặc P-gp khác ở liều điều trị.
Tác động của mirabegron trên các cơ chất CYP2D6
Ở người tình nguyện khỏe mạnh, khả năng ức chế của mirabegron đối với CYP2D6 là trung bình và hoạt tính CYP2D6 hồi phục trong vòng 15 ngày sau khi ngưng mirabegron. Dùng liều lặp lại một lần mỗi ngày mirabegron dạng phóng thích tức thì làm tăng Cmax và AUC của metoprolol liều đơn lên 90% và 229%, tương ứng. Dùng liều lặp lại một lần mỗi ngày mirabegron làm tăng Cmax và AUC của desipramine liều đơn lên 79% và 241%, tương ứng.
Nên thận trọng nếu mirabegron được dùng phối hợp với các thuốc có chỉ số điều trị hẹp và được chuyển hóa đáng kể nhờ CYP2D6, chẳng hạn như thioridazine, các thuốc chống loạn nhịp nhóm 1C (chẳng hạn như flecainide, propafenone) và thuốc chống trầm cảm ba vòng (chẳng hạn như imipramine, desipramine). Cũng cần thận trọng nếu mirabegron được dùng phối hợp với các cơ chất CYP2D6 mà liều cần được cá thể hóa.
Tác động của mirabegron trên các chất vận chuyển
Mirabegron là chất ức chế yếu P-gp. Mirabegron làm tăng Cmax và AUC của digoxin, là cơ chất đối với P-gp, lên 29% và 27%, tương ứng, ở người tình nguyện khỏe mạnh. Ở bệnh nhân dùng phối hợp Betmiga và digoxin, khởi đầu nên kê toa digoxin ở liều thấp nhất. Nồng độ digoxin huyết thanh cần được theo dõi để chỉnh liều digoxin nhằm đạt được tác dụng lâm sàng mong muốn. Khả năng ức chế P-gp của mirabegron cần được xem xét khi Betmiga được phối hợp với các cơ chất P-gp nhạy cảm, chẳng hạn như dabigatran.
Các tương tác khác
Không có tương tác có ý nghĩa lâm sàng nào được quan sát thấy khi mirabegron được dùng chung với solifenacin, tamsulosin, warfarin và metformin ở liều điều trị hoặc với thuốc ngừa thai uống kết hợp chứa ethinylestradiol và levonorgestrel. Không khuyến cáo chỉnh liều.
Tăng mức tiếp xúc mirabegron do tương tác thuốc có thể đi kèm với tăng tần số mạch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in