Đáng chú ý
Betmiga

Betmiga Chỉ định/Công dụng

mirabegron

Nhà sản xuất:

Astellas
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị triệu chứng tiểu gấp, tiểu nhiều lần và/hoặc tiểu gấp không kiểm soát xảy ra ở bệnh nhân người lớn bị hội chứng bàng quang tăng hoạt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in