Đáng chú ý
Betmiga

Betmiga Quá liều

mirabegron

Nhà sản xuất:

Astellas
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Mirabegron được dùng cho người tình nguyện khỏe mạnh ở liều đơn lên đến 400 mg. Ở liều này, các phản ứng phụ được ghi nhận bao gồm đánh trống ngực (1/6 đối tượng) và tăng tần số mạch > 100 lần/phút (3/6 đối tượng). Liều lặp lại mirabegron đến 300 mg mỗi ngày trong 10 ngày cho thấy tăng tần số mạch và huyết áp tâm thu khi dùng cho người tình nguyện khỏe mạnh.
Điều trị quá liều là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Trong trường hợp quá liều, khuyến cáo nên theo dõi tần số mạch, huyết áp và điện tâm đồ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in