Bilastine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Allergic conjunctivitis, Allergic rhinitis, Urticaria
Adult: 20 mg once daily.
Child: ≥12 yr Same as adult dose.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach. Take 1 hr before or 2 hr after intake of food or fruit juice.
Thận trọng
Pregnancy and lactation.
Phản ứng phụ
Headache, malaise, abdominal pain, diarrhoea, increased appetite, wt gain, thirst, gastritis, prolonged QT interval, dyspnoea, anxiety, insomnia, vertigo, dizziness, pyrexia, oral herpes, tinnitus.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
This drug may cause drowsiness, if affected, do not drive or operate machinery.
Quá liều
Symptoms: Dizziness, headache and nausea. Management: Symptomatic and supportive treatment.
Tương tác
Increased risk of adverse effects w/ P-glycoprotein inhibitors (e.g. ketoconazole, erythromycin, ciclosporin, ritonavir, diltiazem) esp in patients w/ moderate to severe renal impairment.
Food Interaction
Decreased bioavailability w/ food and grapefruit juice.
Tác dụng
Description: Bilastine inhibits immune system reactions mediated by the interaction of histamine on its H1-receptor.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from the GI tract. Bioavailability: 61%. Time to peak plasma concentration: Approx 1.3 hr.
Distribution: Plasma protein binding: 84-90%.
Excretion: Via urine (28.3%) and faeces (66.5%) as unchanged drug. Elimination half-life: 14.5 hr.
Phân loại MIMS
Phân loại ATC
R06AX29 - bilastine ; Belongs to the class of other antihistamines for systemic use.
References
Buckingham R (ed). Bilastine. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 22/09/2015.

Joint Formulary Committee. Bilastine. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 22/09/2015.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bilastine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Labixten
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in