Bioflora

Bioflora Thành phần

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 đông khô 200mg.
Mỗi gói: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 đông khô 100mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in