Bioflora

Bioflora Quá liều

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Do bản chất và đặc tính dược động học của thuốc, không có triệu chứng quá liều.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in