Bioflora

Bioflora Trình bày/Đóng gói

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nang: hộp 10 viên.
Bột pha hỗn dịch uống: hộp 20 gói.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in