Bioflora

Bioflora Bảo quản

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản nhiệt độ dưới 30oC, tránh ẩm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in