Biogaia Protectis Baby Drops

Biogaia Protectis Baby Drops Thành phần

Nhà sản xuất:

BioGaia AB

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi liều (5 giọt): 100 triệu tế bào lợi khuẩn sống Lactobacillus reuteri DSM 17938 (L. reuteri ProtectisTM).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in