Biseko

Biseko Thành phần

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi lít: Protein huyết tương người 50g (trong đó Albumin xấp xỉ 31g, Immunoglobulin G xấp xỉ 7.0g, Immunoglobulin A xấp xỉ 1.4g, Immunoglobulin M xấp xỉ 0.5g).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in