Biseko

Biseko Mô tả

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Dung dịch thuốc trong hoặc có màu hơi trắng sữa và màu vàng nâu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in