Biseko

Biseko Tương kỵ

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không được trộn chung Biseko với các sản phẩm thuốc khác. Tuy nhiên, Biseko có thể trộn lẫn với dung dịch nước muối sinh lý khi truyền.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in