Biseko

Biseko Bảo quản

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Biseko phải được bảo quản trong vỏ hộp ở nhiệt độ +2oC đến 8°C. Nên dùng thuốc ngay sau khi mở chai.
Không được làm đông thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in