Bismuth subnitrate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
H. pylori infection
Adult: 300 mg once daily or 75 mg 4 times daily. Usually used in combination with other drugs as part of the triple therapy.
Suy thận
Moderate-severe impairment: Avoid use.
Chống chỉ định
Impaired renal function; pregnancy (3rd trimester).
Thận trọng
Monitor renal function regularly.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, methemoglobinaemia, encephalopathy, bone and joint toxicity, darkening or blackening of faeces.
Quá liều
Overdosage may lead to serious adverse effects such as renal failure, encephalopathy and neurotoxicity. May consider gastric lavage, purgation and hydration. Chelating agents may be useful.
Tương tác
Increased absorption with antisecretory drugs. Reduces absorption of tetracyclines.
Tác dụng
Description: Bismuth subnitrate has been used for its supposed antacid and mildly astringent action in various GI disorders. It has also been used topically in the treatment of skin disorders, wounds, burns, haemorrhoids and other anorectal disorders.
Pharmacokinetics:
Absorption: Poor absorption in the GI tract. Increased gastric pH may increase bismuth absorption.
Distribution: Distributed throughout the body tissues, including bone.
Excretion: Unabsorbed bismuth is excreted in the faeces. Plasma half-life: about 5 days.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bismuth subnitrate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in