Bopindolol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Angina pectoris, Hypertension
Adult: 0.5-2 mg daily.
Chống chỉ định
2nd and 3rd ° AV block; sinus bradycardia; uncontrolled heart failure; bronchospasm or asthma, metabolic acidosis, severe peripheral arterial disease, phaeochromocytoma.
Thận trọng
1st ° AV block. May mask symptoms of hyperthyroidism and hypoglycaemia. May unmask myasthenia gravis. May aggravate psoriasis. Gradual withdrawal over 1-2 wk is advisable otherwise, it may result in angina, MI, ventricular arrhythmias and death. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Bradycardia; hypotension; heart failure, heart block; bronchospasm; fatigue; coldness of extremities; pneumonitis; pulmonary and retroperitoneal fibrosis; pleurisy; CNS effects; myopathies; GI disturbances; skin rash; pruritus; reversible alopoecia; lupus-like syndrome; male impotence; sclerosing peritonitis; paraesthesias; peripheral neuropathy; muscle cramps; haematological reactions.
Tương tác
Drugs that cause hypotension; NSAIDs; other cardiac depressants; sotalol; digoxin; insulin and oral hypoglycaemics; sympathomimetics; ACE inhibitors; calcium-channel blockers, verapamil. Anaesthetics that cause myocardial depression (e.g. ether, cyclopropane, trichloroethylene).
Potentially Fatal: Increased risk of withdrawal HTN with clonidine. (Withdraw several days before slowly withdrawing clonidine).
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Changes in blood concentrations of triglycerides, glucose and cholesterol.
Tác dụng
Description: Bopindolol is a non-cardioselective β-blocker with some intrinsic sympathomimetic activity.
Phân loại MIMS
Thuốc chẹn thụ thể bêta
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bopindolol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in