Borax


Thông tin thuốc gốc
Thận trọng
Slow excretion may lead to accumulation of boric acid in the body.
Tác dụng không mong muốn
Inhaled boric acid and borax are pulmonary irritants.
Quá liều
Symptoms of overdosage or intoxication include vomiting and diarrhoea, abdominal pain, an erythematous rash involving both skin and mucous membranes, followed by desquamation, and stimulation or depression of the CNS.
Tương tác
Precipitates metals, aluminium salts, Fe salts, Zn sulfate, alkaloids. Reacts with glycerin.
Tác dụng
Description: Boric acid has weak bacteriostatic and fungistatic properties; it has generally been superseded by more effective and less toxic disinfectants. It is also used as a pesticide against ants and cockroaches.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract.
Excretion: About 50% is excreted in urine within 24 hr.
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Borax từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in