Boric acid


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Mild antiseptic for inflamed eyelids
Adult: As 10% ophthalmic ointment: Apply onto the lower eyelid 1-2 times daily.

Topical/Cutaneous
Superficial fungal infections
Adult: As 0.5-5% ointment: Apply a thin layer to affected area bid.

Topical/Cutaneous
Skin protectant
Adult: As 5% ointment: Apply to affected area 3-4 times daily.
Chống chỉ định
Children <2 yr.
Thận trọng
Should not be used for self-medication of jock itch for longer than 2 wk and athlete's foot or ringworm for longer than 4 wk Do not use in conjunction with ophthalmic solutions containing polyvinyl alcohol.
Tác dụng không mong muốn
Vomiting and diarrhoea; abdominal pain; erythematous rash; stimulation or depression of the CNS. Burning or sticky sensation, irritation, hypersensitivity reactions. May elevate LFTs.
Tương tác
May increase riboflavin excretion.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Boric acid has weak bacteriostatic and fungistatic properties. It is used for ophthalmic irrigation to cleanse, refresh and soothe irritated eyes; for removal of loose foreign material, air pollutants or chlorinated water.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract, damaged skin, wounds and mucous membranes.
Excretion: Majority of a dose is excreted renally within 96 hr of ingestion.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn & khử trùng mắt / Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Boric acid từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Cồn Boric
  • Maiicaphami
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in