Bridge Heel Balm

Bridge Heel Balm Tương tác

Nhà sản xuất:

Bridge Healthcare
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Urea có thể làm tăng hiệu quả của các sản phẩm dùng ngoài da có chứa của 5-fluorouracil và dithranol và tăng sự tách và thẩm thấu vào da của corticosteroid trong các thuốc bôi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in