Bridge Heel Balm

Bridge Heel Balm Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

Bridge Healthcare
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Tần suất tác dụng không mong muốn được xác định như sau: ít gặp (> 1/1.000 đến < 1/100) hiếm (> 1/10.000 đến < 1/1.000) và rất hiếm (< 1/10.000).
Rất hiếm phản ứng phụ. Có thể có phản ứng quá mẫn với các thành phần hoặc kích ứng da trong điều trị cấp tính rối loạn viêm da.
Ban đỏ, cảm giác rát da và ngứa đã được báo cáo trong quá trình giám sát sau khi đưa ra thị trường.
Nếu cần phải giảm liều hoặc ngưng dùng thuốc trong trường hợp ban đỏ, cảm giác rát da, ngứa, phát ban hoặc phản ứng quá mẫn sau khi dùng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in