Bridion

Bridion Thành phần

sugammadex

Nhà sản xuất:

Patheon

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme (MSD)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi mL: Sugammadex 100mg (dưới dạng Sugammadex natri).
Tá dược: Acid hydrocloric 3,7% và/hoặc natri hydroxyd (để điều chỉnh pH).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in